skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Phạm Thị Phương Thảo

Phạm Thị Phương Thảo

(ảnh)

Phạm Thị Phương Thảo

Năm sinh:

Vị trí công tác: Cán bộ văn phòng

Số điện thoại:

Email: phamthiphuongthao@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Văn phòng Khoa