skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Nguyễn Thái Hà

Nguyễn Thái Hà

(ảnh)

ThS. Nguyễn Thái Hà

Năm sinh:

Vị trí công tác: Cán bộ văn phòng

Số điện thoại:

Email: nguyenthaiha.75@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Văn phòng Khoa