skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Nguyễn Cao Huần

Nguyễn Cao Huần

(ảnh)

Họ và tên: GS.TS Nguyễn Cao Huần

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: huannc52@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường

Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar:

Thông tin trên ORDID: