skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Địa lý ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) (trước đây là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - ĐHTH HN) đã được 50 năm. Năm mươi năm là một chặng đường chưa dài nhưng rất đáng tự hào về những kết quả đã đạt được trong các lĩnh vực tổ chức, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhìn lại những ngày đầu, tuy phải đối mặt với muôn vàn khó khăn gian khổ, nhưng thầy và trò Khoa Địa lý đã vượt qua và dần dần khẳng định vị trí của mình trong xã hội. Từ chỗ chỉ có một số ít cán bộ giảng dạy và là một bộ phận của Khoa Địa lý - Địa chất, đến nay đã thành một Khoa Địa lý độc lập, mạnh cả về lượng: Khoa có 39 cán bộ cơ hữu (trong đó 20 cán bộ trong biên chế và 19 cán bộ ký hợp đồng có đóng bảo hiểm cấp trường), 4 cán bộ kiêm nhiệm, 2 cán bộ ký hợp đồng cấp Khoa; và về chất (số cán bộ cơ hữu có học hàm, học vị TS, PGS và GS là 22, 15 cán bộ có trình độ ThS). Nhiều cựu sinh viên của Khoa hiện nay đã trưởng thành và đảm đương những trọng trách trong quản lý nhà nước và nghiên cứu khoa học. Năm mươi năm đã qua, giờ đây nhìn lại, có thể khẳng định rằng Khoa Địa lý đã có những bước đi đúng đắn, chúng ta đã thực sự trưởng thành, nhất là đã luôn luôn gắn sự phát triển của Khoa với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo các giai đoạn nói chung, của Trường ĐH KHTN mà tiền thân là Trường ĐHTH HN nói riêng. Có thể chia quá trình phát triển của Khoa Địa lý thành 2 thời kỳ chính như sau:

- Thời kỳ “ngôi nhà chung” của hệ thống các khoa học về Trái đất (Khoa Địa lý – Địa chất, từ 1966 - 1995). 

- Thời kỳ phát triển toàn diện (Khoa Địa lý, từ 1996 đến nay).