skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đăng ký môn học

Đăng ký môn học

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

1. Thời gian khóa học


Thời gian khóa học: Đối với các em thời gian đào tạo tối đa là 8 học kỳ chính. Thời gian được phép tạm ngừng học để củng cố kiến thức, cải thiện kết quả học tập là 4 học kỳ chính

Mỗi năm học có hai HK chính và 1 học kỳ phụ: Mỗi HK chính có 15 tuần thực học và 3-4 tuần thi; mỗi HK phụ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi được tổ chức trong thời gian hè.

2. Đăng ký môn học

 • Đăng ký môn học: Số tín chỉ đăng ký học trong mỗi học kỳ (không bao gồm các môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, kỹ năng mềm, cải thiện điểm, tự chọn tự do)
  • Đối với học kỳ chính: đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ đối với chương trình đào tạo chuẩn. Trường hợp sinh viên có nguyện vọng đăng ký học ít hơn số tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị đào tạo.
  • Đối với học kỳ phụ: Thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định
 • Việc tổ chức đăng ký học các môn học trong chương trình đào tạo do thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định tùy theo khả năng và điều kiện cụ thể của đơn vị mình.
 • Sinh viên được đăng ký học và thi các môn học trong chương trình đào tạo do bất kỳ một đơn vị đào tạo nào thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức giảng dạy.
 • Đăng ký học lại: Đối với các môn học bắt buộc, nếu bị điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại môn học đó;
  Đối với môn học tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại môn học đó hoặc đăng ký học môn học tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế.
 • Đăng ký học cải thiện điểm: Đối với các học phần đạt D, D+, sinh viên được đăng ký học lại học phần đó hoặc đổi sang học phần khác (nếu là học phần tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm chung bình chung tích lũy khi đang ký học phần thành công thì điểm của học phần cũ sẽ bị xóa và sẽ thay thế bằng điểm của học phần mới.
3. Thời gian đăng ký môn học:
Thời gian đăng kí môn học, thời gian hủy môn, đăng ký thêm, đổi lớp do đơn vị đào tạo quy định. Trước các đợt đăng ký học phần, Nhà trường đều gửi email thông báo cho sinh viên.

4. Những lưu ý
Sinh viên cần nắm thông tin về Kế hoạch giảng dạy dự kiến của Khung CTĐT và Thời khóa biểu dự kiến của các môn học trước thời gian đăng ký môn học. Khoa gửi thời khóa biểu riêng của Khoa cho sinh viên và hướng dẫn cụ thể cho sinh viên về những môn học nên lựa chọn cho học kỳ tiếp theo.
Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên tham khảo ý kiến tư vấn của Giáo viên chủ nhiệm để đăng ký các môn học dự định sẽ học trong học kỳ.