skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Phạm Lê Tuấn

Phạm Lê Tuấn

(ảnh)

ThS. Phạm Lê Tuấn

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: phamletuan@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đaiMôn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=0uW4ELgAAAAJ&hl=vi&authuser=7

Thông tin trên ORDID: