skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Nguyễn Xuân Linh

Nguyễn Xuân Linh

(ảnh)

TS. Nguyễn Xuân Linh

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: thayninh@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Công nghệ và thông tin đất đai


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=9UZ6QO4AAAAJ

Thông tin trên ORDID: