skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Hoàng Thị Thu Hương

Hoàng Thị Thu Hương

TS. Hoàng Thị Thu Hương

Năm sinh: 1980

Vị trí công tác: Phó trưởng Khoa / Giảng viên chính

Số điện thoại:

Email: huonghtt@hus.edu.vn

Phòng làm việc: 439-T1, Phòng BLĐ Khoa

Đơn vị: Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch


Môn học giảng dạy:

• Địa lý học
• Cơ sở địa lý nhân văn
• Địa lý du lịch
• Nhập môn du lịch
• Tài nguyên du lịch
• Địa lý Việt Nam
• Địa lý Thế giới

Lĩnh vực nghiên cứu:

• Địa lý nhân văn
• Địa lý du lịch
• Phương pháp nghiên cứu Địa lý nhân văn
• Biến động sử dụng đất
• Viễn thám-GIS


Thông tin trên Google Scholar: 
https://scholar.google.com/citations?user=7eGGTb4AAAAJ&hl=en&oi=ao