skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Ban lãnh đạo Khoa Địa lý

Ban lãnh đạo Khoa Địa lý

Ban lãnh đạo khoa hiện tại

Trưởng Khoa
PGS.TS. Bùi Quang Thành
Phó Trưởng Khoa
TS. Hoàng Thị Thu Hương
Phó Trưởng Khoa
TS. Phạm Sỹ Liêm
Phụ trách chung, Tổ chức cán bộ, Hợp tác và phát triển
Phụ trách Khoa học Công nghệ, Kiểm định chất lượng, Cơ sở vật chất Phụ trách Đào tạo (Đại học và Sau đại học), Công tác sinh viên, Truyền thông


Ban chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ