skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông Báo Của Khoa

News

# Liên hệ và đăng kí ở KTX khách quốc tế

Liên hệ và đăng kí ở KTX khách quốc tế

Tiếp tục đọc

# Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

Tiếp tục đọc

# Thông báo về công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2013-2014

Thông báo về công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2013-2014

Tiếp tục đọc

# Hướng dẫn thực hiện nội quy

Hướng dẫn thực hiện nội quy

Tiếp tục đọc

# Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2013

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2013

Tiếp tục đọc

# Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Tiếp tục đọc

# Lịch tiếp Sinh viên Khoa Địa lý

Khoa Địa lý thông báo tới toàn thể Sinh viên lịch tiếp sinh viên của cán bộ Khoa

Tiếp tục đọc

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

NĂM HỌC 2012-2013

Tiếp tục đọc

# Quy chế tuyển sinh-2012

Quy chế tuyển sinh-2012

Tiếp tục đọc

# Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2012

Tiếp tục đọc

# Chiến lược phát triển của Đại học Khoa học tự nhiên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Chiến lược phát triển của Đại học Khoa học tự nhiên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Tiếp tục đọc

# Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo Đại Hoc

Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo Đại Hoc

Tiếp tục đọc