skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đề Tài Dự Án

News

# Chương trình Tây Nguyên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Tiếp tục đọc

# Chương trình Công nghệ Vũ trụ

http://www.vast.ac.vn/cac-chuong-trinh-du-an-quan-trong/1205-chuong-trinh-cong-ngh-vu-tr

Tiếp tục đọc

# Gói thầu Đo vẽ địa hình bờ biển miền Trung

hực hiện Gói thầu “Nghiên cứu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên” được ký kết giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Phú Yên

Tiếp tục đọc