skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Vũ Khắc Hùng

Vũ Khắc Hùng

(ảnh)

ThS. Vũ Khắc Hùng

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: vukhachung@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Quản lý đất đai


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=l8svx2cAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2

Thông tin trên ORDID: