skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Văn bản, biểu mẫu

Văn bản, biểu mẫu

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

- Hướng dẫn tổ chức quản lý giảng dạy năm 2022-2023 (xem tại đây)
- Hướng dẫn tổ chức quản lý giảng dạy năm 2023-2024 (xem tại đây)


QUY CHẾ ĐÀO TẠO


1. Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN năm 2022 (xem tại đây)

2. Quy chế về công tác học sinh, sinh viên của ĐHQGHN (xem tại đây)

3. Quy chế đào tạo thạc sỹ của ĐHQGHN năm 2022 (xem tại đây)

4. Quy chế đào tạo tiến sỹ của ĐHQGHN năm 2022 (xem tại đây)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

1. KCT cử nhân ngành Địa lý tự nhiên năm 2020 (xem tại đây)

2. KCT cử nhân ngành Quản lý đất đai năm 2022 (xem tại đây)

3. KCT cử nhân ngành Khoa học thông tin địa không gian 2020 (xem tại đây)

4. KCT cử nhân ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản năm 2020 (xem tại đây)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC THẠC SỸ

1. KCT thạc sỹ chuyên ngành Địa lý tự nhiên 2015 (xem tại đây)

2. KCT thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đất đai 2015 (xem tại đây)

3. KCT thạc sỹ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường 2015 (xem tại đây)

4. KCT thạc sỹ chuyên ngành Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý 2015 (xem tại đây)

5. KCT thạc sỹ chuyên ngành Địa lý học 2015 (xem tại đây)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SỸ

1. KCT tiến sỹ chuyên ngành Địa lý tự nhiên 2018 (xem tại đây)

2. KCT tiến sỹ chuyên ngành Quản lý đất đai 2018 (xem tại đây)

3. KCT tiến sỹ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường 2018 (xem tại đây)

4. KCT tiến sỹ chuyên ngành Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý 2018 (xem tại đây)