skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thủ tục tốt nghiệp

Thủ tục tốt nghiệp

1. Các đợt xét tốt nghiệp
Định kỳ mỗi năm 4 lần (tháng 3; tháng 6 và tháng 7; tháng 9; tháng 12), Trường ĐHKHTN ra quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo của đơn vị.

2. Quyết định công nhận và cấp bằng
Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng trường ĐHKHTN ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học cho sinh viên đào tạo tại trường mình.

3. Nội dung bằng tốt nghiệp
Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo ngành học, trong bằng có ghi rõ tên ngành học, hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, hạng tốt nghiệp. Đối với ngành chính - ngành phụ, trong bằng ghi tên ngành học chính; đối với ngành kép, trong bằng ghi tên ngành kép.

Bản chính bằng tốt nghiệp chỉ cấp một lần, không cấp lại.
4. Xếp hạng tốt nghiệp
Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học, cụ thể như sau:

a) Xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00
b) Giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59
c) Khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19
d) Trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.
Hạng tốt nghiệp cho sinh viên học văn bằng thứ hai hoặc học cùng lúc hai chương trình đào tạo được xét theo kết quả học tập các học phần được bảo lưu của chương trình đào tạo thứ nhất và kết quả học tập các học phần được tích lũy trong thời gian học chương trình đào tạo thứ hai.
5. Hạ hạng tốt nghiệp
Những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa đạt hạng xuất sắc hoặc giỏi, hạng tốt nghiệp sẽ bị hạ một hạng nếu bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học hoặc khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình.
6. Hình thức bằng tốt nghiệp
Bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp được quy định thống nhất trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội về hình thức và nội dung, trong đó điểm đánh giá của từng học phần ghi theo mức điểm chữ, bao gồm cả kết quả các học phần tự chọn tự do. Trên cơ sở bảng điểm bằng tiếng Việt, đơn vị đào tạo lập và cấp bảng điểm bằng tiếng nước ngoài cho sinh viên.

7. Công bố công khai
Đơn vị đào tạo công bố công khai danh sách sinh viên tốt nghiệp (mã số sinh viên, họ và tên, ngày tháng năm sinh, ngành học) trên trang web của đơn vị và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, giá trị văn bằng do đơn vị cấp.

8. Thời hạn hoàn thành các chứng chỉ
Sinh viên chưa hoàn thành học phần giáo dục quốc phòng - an ninh, học phần giáo dục thể chất, kỹ năng bổ trợ hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin nhưng đã hết thời gian tối đa được phép học, trong thời hạn 3 năm tính từ ngày phải ngừng học, được trở về đơn vị đào tạo học lại để có đủ điều kiện tốt nghiệp.