skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Thông báo họp tái cấu trúc các ngành đào tạo của Khoa

Thông báo họp tái cấu trúc các ngành đào tạo của Khoa

HỌP VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA ĐỊA LÝ

Thực hiện Công văn số 3576/ĐHQGHN-ĐT ngày 24/11/2020 của Đại học Quốc gia HN và Công văn của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên về tái cấu trúc các ngành nghề đào tạo, Khoa Địa lý sẽ tổ chức họp các cán bộ chủ chốt vào 9h sáng 7/12/2020 để nghiên cứu, đề xuất bản đồ quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo tại Khoa giai đoạn 2021 - 2025. Việc tái cấu trúc ngành nghề ở các bậc đào tạo được thực hiện tại trường theo các nguyên tắc định hướng chung sau:

1. Tiếp tục mở mới các chương trình đào tạo (CTĐT) định hướng ứng dụng, liên ngành/liên khoa có nhu cầu cao hoặc phù hợp xu hướng phát triển, đồng thời dừng hoặc điều chỉnh, tái sắp xếp các ngành/chuyên khó tuyển, không nằm trong danh sách ưu tiên.

2. Duy trì các ngành hiện có CTĐT tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao hoặc đã kiểm định AUN, các CTĐT thạc sĩ định hướng ứng dụng, các chuyên ngành đào tạo thí điểm đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Đối với bậc đại học, hai nhóm chính Khoa học cơ bản và Khoa học ứng dụng với tỷ lệ hài hòa trong trường và tại mỗi khoa (số CTĐT khoa học cơ bản không quá 50% nhưng không dưới 33%. Lưu ý không có ranh giới cơ bản - ứng dụng rõ rệt ở một số ngành đào tạo). Tổng số ngành/CTĐT và chỉ tiêu không thay đổi quá 10% mỗi năm.

4. Đối với bậc sau đại học, nhóm các chuyên ngành bậc thạc sĩ trong từng khoa thành ngành tương ứng với danh mục ngành đào tạo đại học.