skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Quỹ học bổng YAMADA, Nhật Bản năm học 2020 - 2021

Quỹ học bổng YAMADA, Nhật Bản năm học 2020 - 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /ĐHKHTN-CTSV

V/v: Xét chọn sinh viên nhận
học bổng Yamada năm học 2020 - 2021

 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các Khoa về Chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ học bổng YAMADA, Nhật Bản năm học 2020 - 2021 như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ I, năm học 2020 - 2021;

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn...

  1. Mức học bổng: 200USD/sinh viên.
  2. Chỉ tiêu học bổng: 08 sinh viên
  3. Hồ sơ đăng ký:

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm học kỳ I năm học 2020 - 2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn...(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Yamada, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Trường đề nghị mỗi khoa giới thiệu 01 sinh viên để Trường xét. Danh sách đề nghị và hồ sơ xin gửi về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (P.339 - T1) trước 16h ngày 30/03/2021. Quá thời hạn trên, khoa nào không gửi danh sách và hồ sơ thì học bổng sẽ được chuyển cho khoa khác.

  1. HIỆU TRƯỞNG
  2. TRƯỞNG PHÒNG CT&CTSV

                                                                                               

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu VT, CT&CTSV     Phạm Đình Tùng