skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Nguyễn Thị Hà Thành

Nguyễn Thị Hà Thành

(ảnh)

TS. Nguyễn Thị Hà Thành

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: nguyenthihathanh@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Oa3bYMMAAAAJ&hl=en&oi=ao

Thông tin trên ORDID: