skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy

(ảnh)

TS. Nguyễn Quốc Huy

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: huyquoc2311@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&authuser=2&user=APx5Z-YAAAAJ

Thông tin trên ORDID: