skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Lịch dạy trực tuyến Khoa địa lý (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

Lịch dạy trực tuyến Khoa địa lý (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

Khoa Địa lý gửi đến toàn thể sinh viên lịch dạy trực tuyến  tuần từ 23/3/2020 đến 27/3/2020
1. Học phần Xử lý số liệu đo đạc
Mã lớp Google Classroom: teic2ct
Link học google meet: https://meet.google.com/mkc-xpgb-way?pli=1&authuser=0
Thời gian: Thứ 2 (23/3/2020) từ 9h00 - 11h50

2. Học phần Hệ thống thông tin đất đai
Mã lớp Google Classroom: kyet2zv
Link học google meet:https://meet.google.com/mkn-qsqh-taw
Thời gian: Thứ 5 (26/3/2020) từ 9h00-11h50

3. Học phần Trắc địa ảnh và Công nghệ ảnh số 
Mã lớp Google Classroom: xbvbxmu
Link học google meet: https://meet.google.com/jtj-pgzp-ixq
Thời gian: Thứ 5 (26/3/2020) từ 9h00-11h50