skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Kế hoạch khai giảng và học chính trị đầu năm học 2014-2015

Kế hoạch khai giảng và học chính trị đầu năm học 2014-2015

Kế hoạch khai giảng và học chính trị đầu năm học 2014-2015
Nhà trường sẽ tiến hành tổ chức lễ khai giảng và học chính trị đầu năm học 2015-2016 cho sinh viên đại học chính quy theo kế hoạch sau đây
I. Tổ chức lễ khai giảng
1. khai giảng hệ Đại học chính quy vào 8h30', thứ năm, ngày 10/09/2015 tại hộ trường nhà văn hóa KTX Mễ Trì
2. Phân công nhiệm vụ
II. Kế hoạch đón sinh viên năm thứ nhất và tổ chức học chính trị đầu năm
1. Đối với sinh viên năm thứ nhất khóa QH.2015.T
2. Đối với sinh viên các khóa QH.2012.T, QH.2013.T, QH.2014.T
08.03.05.2969_2015.pdf