skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Kế hoạch đào tạo SĐH

Kế hoạch đào tạo SĐH

LỘ TRÌNH HỌC TẬP THEO TỪNG HỌC KỲ

- ThS chuyên ngành Địa lý tự nhiên
- ThS chuyên ngành Quản lý đất đai
- ThS chuyên ngành Địa lý học
- ThS chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
- ThS chuyên ngành Bản đồ viễn thám và Hệ thông tin địa lý

- TS chuyên ngành Địa lý tự nhiên
- TS chuyên ngành Quản lý đất đai
- TS chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
- TS chuyên ngành Bản đồ, viễn thám và Hệ thông tin địa lý