skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Giới thiệu về nghiên cứu khoa học

Giới thiệu về nghiên cứu khoa học

Các bộ môn trong Khoa đã tích cực, chủ động tiến hành tham gia nghiên cứu khoa học, lấy đó làm mục tiêu thâm nhập thực tế, nâng cao kiến thức và hỗ trợ công tác đào tạo. Ngoài các đề tài mang tính truyền thống như điều tra tổng hợp lãnh thổ, đánh giá tiềm năng tài nguyên, tổ chức sản xuất theo quy luật sinh thái các vùng Địa lý,...các bộ môn đã xây dựng và triển khai nhiều đề tài có tính công nghệ - kỹ thuật mũi nhọn hoặc mang tính cấp thiết ở tầm Quốc gia, khu vực và toàn cầu như các đề tài về Viễn thám, Hệ thông tin Địa lý, công nghệ GPS, Hệ thống thông tin đất đai, Tai biến thiên nhiên, Môi trường,...

Bên cạnh các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu thuộc cấp Nhà nước, cấp Đại học Quốc gia, cấp Trường ĐH KHTN,... nhiều đề tài nghiên cứu khoa học mang tính liên ngành, đa ngành và liên kết với địa phương cũng đã được triển khai. Có thể nói rảng, trong 20 năm qua, nghiên cứu khoa học ở Khoa Địa lý đã trở nên đa dạng và toàn diện hơn theo hướng hệ thống.
1. Định hướng nghiên cứu
2. Đề tài, dự án
3. Hội nghị, hội thảo
4. Công bố khoa học