skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Dư Vũ Việt Quân

Dư Vũ Việt Quân

(ảnh)

ThS. Dư Vũ Việt Quân

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: duvuvietquan@hus.edu.vn

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qrFPcv0AAAAJ&hl=vi&oi=ao

Thông tin trên ORDID: