skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đặng Thị Ngọc

Đặng Thị Ngọc

(ảnh)

TS. Đặng Thị Ngọc

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: dangngoc2406@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=IJWulRcAAAAJ

Thông tin trên ORDID: