skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đặng Kinh Bắc

Đặng Kinh Bắc

(ảnh)

TS. Đặng Kinh Bắc

Năm sinh:

Vị trí công tác:

Số điện thoại:

Email: kinhbachus@gmail.com

Phòng làm việc:

Đơn vị: Bộ môn Địa mạo và Địa lý – Môi trường biển


Môn học giảng dạy:

Lĩnh vực nghiên cứu:

  •  

Thông tin trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ztkQTZYAAAAJ&hl=en&authuser=5

Thông tin trên ORDID: