skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016
Triển khai thực hiện nhiêm vụ năm học 2015-2016 về công tác học sinh, sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, hướng dẫn các đơn vị một số công tác trọng tâm trong năm học như sau:
1. Đón tiếp sinh viên năm thứ nhất
2. Tổ chức lễ khai giảng
3. Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân" đầu năm
4. Công tác quản lý sinh viên tại đơn vị đào tạo
5. Về mức học phí áp dụng cho năm học 2015-2016
6. Công tác quản lý sinh viên nội trú

Huong dan VNU.PDF